Thông tư liên tịch

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Toàn văn
07/2014/TTLT-UBDT-BNV 22/12/2014 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. PDF icon
41/2014/TTLT-BYT-BTC 24/11/2014 THông tư liên tịch BTC- BYT về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế PDF icon
04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT 18/11/2013 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. PDF icon
35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC 15/10/2014 Thông tư Liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của TTCP quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học PDF icon
02/2014/TTLT-BNV-UBDT 11/09/2014 Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-BNV-UBDT của Bộ Nội vụ, ủy ban Dân tộc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về côn PDF icon
01/2014/TTLT- UBDT- BTC 10/01/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. PDF icon
05/2013/TTLT- UBDT- NNPTNT- KHĐT- TC- XD 18/11/2013 Hướng dẫn thực hiện chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn bản đặc biệt khó khăn. PDF icon
35/2013/TTLT- BGDĐT- BNV- BTC 19/09/2013 Hướng dẫn thực hiện Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ- CP ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ -CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. PDF icon
01/2012/TT-BTP_UBDT 17/01/2012 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số PDF icon
08/2011/TTLT- BNV-BTC 31/08/2011 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 Của chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. PDF icon

Trang

Đăng kí nhận Thông tư liên tịch