Thông tư

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Toàn văn
06/2017/TT-BTTTT 02/06/2017 Thông tư hướng dẫn thực hiện dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 PDF icon
02/2017/TT-UBDT 22/05/2017 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của TTCP phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020 PDF icon
01/2017/TT-UBDT 10/05/2017 Thông tư quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 PDF icon
03/2015/TT-UBDT 15/12/2015 Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc áp dụng đối với cơ quan công tác dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. PDF icon
15/2017/TT-BTC 15/02/2017 Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 PDF icon
15/2017/TT-BTC 15/02/2017 Thông tư Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc Gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 PDF icon
39/2016/TT-BLĐTBXH 25/10/2016 Thông tư Hướng dẫn quy trình kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 PDF icon
06/2014/TT - UBDT 10/12/2014 Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc. PDF icon
46/2014/TT- BNNPTNT 05/12/2014 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung phát triển hỗ trợ sản xuất quy định tại Quyết định số 551/QĐ/TTg ngày 4 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn,xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn bản đặc biệt khó khăn. PDF icon
04/2014/TT-UBDT 01/12/2014 Thông tư quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc PDF icon

Trang

Đăng kí nhận Thông tư