Quyết định

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Toàn văn
2288/QĐ-UBND 29/12/2017 Quyết định phê duyệt kết quả rà soát, thống kê hộ nghèo, cận nghèo năm 2017 PDF icon
414/QĐ-UBDT 11/07/2017 Quyết định 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Ủy Ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn ĐBKK vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 PDF icon
385/QĐ-UBND 10/07/2017 Quyết định 385/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 về việc phê duyệt danh mục dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020 PDF icon
900/QĐ-TTg 20/06/2017 Quyết định phê duyệt danh sách xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 PDF icon
582/QĐ-TTg 28/04/2017 Quyết định phê duyệt danh sách thôn ĐBKK, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2020 PDF icon
12/2016/QĐ-TTg 11/03/2016 Quyết định về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 và Quyết định 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ. PDF icon
204/QĐ-TTg 01/02/2016 Quyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016. PDF icon
75/QĐ-UBDT 29/02/2016 Quyết định phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016. PDF icon
69/QĐ-BNN-VPĐP 09/01/2017 Sổ tay hướng dẫn bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 PDF icon
127/2015/QĐ-UBND 08/04/2015 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang PDF icon

Trang

Đăng kí nhận Quyết định