Nghị quyết

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Toàn văn
10/2017/NQ-HĐND 13/07/2017 Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 quy định một số nội dung thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang PDF icon
49/2016/NQ-HĐND 08/12/1016 Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách TW thực hiện Chương trình 135, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 PDF icon
44-NQ/Tu 30/03/2016 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2020 PDF icon
34/2015/NQ-HĐND 11/12/2015 Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn, bản ĐBKK nhất tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2018 PDF icon
24/NQ-HĐND 11/12/2015 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020 PDF icon
24-NQ/TW 12/03/2003 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc PDF icon
Đăng kí nhận Nghị quyết