Kế hoạch

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Toàn văn
1101/KH-BCĐ 12/04/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang năm 2017 PDF icon
1088/KH-UBND 11/04/2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020 PDF icon
26/Kh-UBND 24/08/2016 Kế hoạch thực hiện một số chỉ tiêu với các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS huyện Yên Thế gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 PDF icon
52/UBND-VX 03/08/2016 Kế hoạch thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Sơn Động gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 PDF icon
66/KH-UBND 28/07/2016 Kế hoạch thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn huyện Tân Yên PDF icon
63/KH-UBND 24/06/2016 Kế hoạch thực hiện một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS huyện Lạng Giang gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 PDF icon
102/KH-UBND 30/05/2016 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TU ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh BG, giai đoạn 2016-2020 PDF icon
74/KH-UBND 17/05/2016 Kế hoạch thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Lục Nam gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 PDF icon
96/KH-UBND 13/05/2016 Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020 PDF icon
1260/KH-BCĐ 12/05/2016 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang năm 2016 PDF icon

Trang

Đăng kí nhận Kế hoạch