Chỉ thị

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Toàn văn
28/CT-TTG 10/09/2014 Về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc PDF icon
09/CT-TTg 24/05/2013 Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách nhà nước năm 2013. PDF icon
1971/CT-TTg 27/10/2010 Chỉ thị về tăng cường công tác dân tộc thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước PDF icon
824/NC-CT 22/11/1993 Về việc đề nghị công nhận xã miền núi PDF icon
Đăng kí nhận Chỉ thị