Chương trình hành động

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Toàn văn
360/KH-BDT 16/12/2015 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 PDF icon
01-Ctr/TU 07/12/2015 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 PDF icon
40-CT/TU 30/05/2003 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số-NQ/TW hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc PDF icon
Đăng kí nhận Chương trình hành động