Báo cáo

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Toàn văn
92/BC-BDT 24/08/2017 Báo cáo KQ điều tra thực trạng KT-XH phục vụ xây dựng bản đồ vùng DTTS tỉnh BG PDF icon
288/BC-HDDT14 20/06/2017 Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "Kết quả thực hiện phân định vùng DTTS và miền núi theo trình độ phát triển; phân định xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao" PDF icon
106/BC/BCĐ-BDT 08/12/2009 Báo cáo Kết quả tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS các cấp tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất, năm 2009 PDF icon
28/BC-SKHĐT 05/02/2015 Báo cáo kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh năm 2014 PDF icon
06/BC-BCĐ 16/01/2017 Báo cáo kết quả rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Bắc Giang năm 2016. PDF icon
91/BC-BDT 15/10/2014 Báo cáo Kết quả tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Giang lần thứ II, năm 2014 PDF icon
66/BC-BCĐĐH 14/09/2009 Báo cáo tiến độ triển khai tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Giang PDF icon
Đăng kí nhận Báo cáo