Thống kê chỉ tiêu 53 dân tộc

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Toàn văn
03/2015/TT-UBDT 15/12/2015 Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc áp dụng đối với cơ quan công tác dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. PDF icon
110/STP-HCTP 24/02/2017 Về việc thống kê, thu thập các thông tin liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc PDF icon
149-BC/BTCTU 17/02/2017 Báo cáo số liệu liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc PDF icon
99 xã vùng DT 10/11/2016 99 xã vùng dân tộc tỉnh Bắc Giang PDF icon
983/QĐ-UBND 29/06/2016 Quyết định về việc phân công các cơ quan, đơn vị, báo cáo số liệu thống kê liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh BG PDF icon
53 Dân tộc 01/07/2015 Tổng hợp thống kê 53 dân tộc toàn quốc PDF icon
Biểu 29 01/07/2015 Tỷ lệ trường học của xã vùng DTTS chia theo mức độ xây dựng, thành thị- nông thôn, vùng kinh tế- xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh tính đến 1/7/2015 PDF icon
Biểu 26 01/07/2015 Số trường học của các xã vùng DTTS chia thành thị- nông thôn, vùng kinh tế- xã hội và các đơn vị hành chính cấp tỉnh có đến 1/7/2015 PDF icon
Biểu 24 01/07/2015 Số người được trợ giúp pháp lý, số người lấy chồng và số người làm ăn ở nước ngoài của các xã vùng DTTS chia theo thành thị- nông thôn, vùng kinh tế- xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/7/2015 PDF icon
Biểu 22 01/07/2015 Số người nắm giữ chức sắc tôn giáo, số cơ sở thờ tự, số nơi sinh hoạt tôn giáo tại các xã vùng DTTS chia theo thành thị- nông thôn, vùng kinh tế- xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 01/7/2015 PDF icon

Trang

Đăng kí nhận Thống kê chỉ tiêu 53 dân tộc