Tỷ lệ hộ nghèo

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Toàn văn
134/QĐ- UBND 23/01/2017 Quyết định phê duyệt kết quả rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016. PDF icon
06/BC-BCĐ 16/01/2017 Báo cáo kết quả rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Bắc Giang năm 2016. PDF icon
753/QĐ- UBND 20/05/2016 Quyết định phê duyệt điều chỉnh kết quả điều tra,rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 (theo chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015) PDF icon
59/2015/QĐ-TTg 19/11/2015 Quyết định về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016- 2020. PDF icon
1294/QĐ- LĐTBXH 10/09/2015 Quyết định phê duyệt kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014. PDF icon
135/TB-UBND 21/01/2015 Về việc thông báo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của năm 2014 PDF icon
2145/QĐ- UBND 31/12/2014 Quyết định phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2014 PDF icon
6126/QĐ- UBND 05/02/2014 Quyết định phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014. PDF icon
17/QĐ-UBND 07/01/2014 Quyết định phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013. PDF icon
75/QĐ-UBND 23/01/2013 Quyết định về việc phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2012. PDF icon
Đăng kí nhận Tỷ lệ hộ nghèo