Phân định miền núi, vùng cao; trình độ phát triển

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Toàn văn
288/BC-HDDT14 20/06/2017 Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "Kết quả thực hiện phân định vùng DTTS và miền núi theo trình độ phát triển; phân định xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao" PDF icon
900/QĐ-TTg 20/06/2017 Quyết định phê duyệt danh sách xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 PDF icon
582/QĐ-TTg 28/04/2017 Quyết định phê duyệt danh sách thôn ĐBKK, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2020 PDF icon
12/2016/QĐ-TTg 11/03/2016 Quyết định về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 và Quyết định 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ. PDF icon
204/QĐ-TTg 01/02/2016 Quyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016. PDF icon
75/QĐ-UBDT 29/02/2016 Quyết định phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016. PDF icon
1138/UBDT-CSDT 08/11/2016 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-Ttg PDF icon
50/2016/QĐ-TTg 03/11/2016 Quyết định về tiêu chí xác định thôn ĐBKK xã thuộc vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2020 PDF icon
203/QĐ-TTg 01/02/2016 Quyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, hoàn thành mục tiêu của chương trình 135. PDF icon
1790/UBND-VX2 04/07/2014 V/v Thực hiện chính sách liên quan đến các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 1049/QĐ/TTg. PDF icon

Trang

Đăng kí nhận Phân định miền núi, vùng cao; trình độ phát triển