Nhóm chính sách về tín dụng

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Toàn văn
306/QĐ-TTg 26/02/2016 Quyết định về điều chỉnh mức vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn PDF icon
15/2013/QĐ-TTg 23/02/2013 Quyết định về tín dụng đối với hộ cận nghèo PDF icon
54/2012/QĐ-TTg 04/12/2012 Ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012- 2015. PDF icon
31/2007/QĐ-TTg 05/03/2007 Quyết định về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn PDF icon
Đăng kí nhận Nhóm chính sách về tín dụng