Giám sát cộng đồng

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Toàn văn
28/BC-SKHĐT 05/02/2015 Báo cáo kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh năm 2014 PDF icon
09/CT-TTg 24/05/2013 Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách nhà nước năm 2013. PDF icon
04/2006/TTLT- KH&ĐT-UBTƯ- MTTQVN- TC 04/12/2006 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 80/2005/QĐ- TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng. PDF icon
Đăng kí nhận Giám sát cộng đồng