Chỉ thị, Nghị Quyết về Công tác Dân tộc

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Toàn văn
127/2015/QĐ-UBND 08/04/2015 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang PDF icon
102/KH-UBND 30/05/2016 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TU ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh BG, giai đoạn 2016-2020 PDF icon
96/KH-UBND 13/05/2016 Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020 PDF icon
44-NQ/Tu 30/03/2016 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2020 PDF icon
360/KH-BDT 16/12/2015 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 PDF icon
24/NQ-HĐND 11/12/2015 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020 PDF icon
01-Ctr/TU 07/12/2015 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 PDF icon
2774/KH-UBND 29/09/2015 Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của TTCP về nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về công tác dân tộc PDF icon
485/QĐ-TTg 09/04/2015 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương , khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn PDF icon
07/2014/TTLT-UBDT-BNV 22/12/2014 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. PDF icon

Trang

Đăng kí nhận Chỉ thị, Nghị Quyết về Công tác Dân tộc