Chính sách dân tộc

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Toàn văn
02/2017/TT-UBDT 22/05/2017 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của TTCP phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020 PDF icon
2085/QĐ-TTg 31/10/2016 Phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020. PDF icon
633/QĐ-TTg 19/04/2016 Về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vúng đặc biệt khó khăn năm 2016. PDF icon
755/QĐ-UBND 25/12/2015 Quyết định về việc phê duyệt Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và giảm nghèo bền vững đối với 36 thôn, bản ĐBKK nhất tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2020 PDF icon
34/2015/NQ-HĐND 11/12/2015 Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn, bản ĐBKK nhất tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2018 PDF icon
2942/KH-UBND 15/10/2015 Kế hoạch thực hiện việc tuyên truyền, vận động giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2020 PDF icon
75/2015/NĐ-CP 09/09/2015 Về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020. PDF icon
2377/KH-UBND 24/08/2015 Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực và việc làm cho người DTTS tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 PDF icon
1564/QĐ- UBND 24/08/2015 Ban hành đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền,vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 PDF icon
04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT 18/11/2013 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. PDF icon

Trang

Đăng kí nhận Chính sách dân tộc