Chương trình Mục tiêu quốc gia

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Toàn văn
153/HD-BDT 14/05/2018 Hướng dẫn Một số nội dung thực hiện các tiểu dự án thuộc Chương trình 135 năm 2018 và công tác chuẩn bị đầu tư năm 2019 PDF icon
10/2017/NQ-HĐND 13/07/2017 Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 quy định một số nội dung thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang PDF icon
414/QĐ-UBDT 11/07/2017 Quyết định 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Ủy Ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn ĐBKK vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 PDF icon
385/QĐ-UBND 10/07/2017 Quyết định 385/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 về việc phê duyệt danh mục dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020 PDF icon
06/2017/TT-BTTTT 02/06/2017 Thông tư hướng dẫn thực hiện dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 PDF icon
01/2017/TT-UBDT 10/05/2017 Thông tư quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 PDF icon
1101/KH-BCĐ 12/04/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang năm 2017 PDF icon
1088/KH-UBND 11/04/2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020 PDF icon
15/2017/TT-BTC 15/02/2017 Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 PDF icon
15/2017/TT-BTC 15/02/2017 Thông tư Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc Gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 PDF icon

Trang

Đăng kí nhận Chương trình Mục tiêu quốc gia