Các mục tiêu thiên niên kỷ

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Toàn văn
26/Kh-UBND 24/08/2016 Kế hoạch thực hiện một số chỉ tiêu với các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS huyện Yên Thế gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 PDF icon
52/UBND-VX 03/08/2016 Kế hoạch thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Sơn Động gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 PDF icon
66/KH-UBND 28/07/2016 Kế hoạch thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn huyện Tân Yên PDF icon
63/KH-UBND 24/06/2016 Kế hoạch thực hiện một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS huyện Lạng Giang gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 PDF icon
74/KH-UBND 17/05/2016 Kế hoạch thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Lục Nam gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 PDF icon
54/KH-UBND 29/04/2016 Kế hoạch thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Lục Ngạn gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 PDF icon
45/KH-UBND 12/04/2016 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS thành phố Bắc Giang gắn với mục tiêu phát triển bền vững năm 2015 PDF icon
462/QĐ-UBND 30/03/2016 Quyết định Thành lập Tổ giúp việc theo dõi thực hiện một số chỉ tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS tỉnh Bắc Giang gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 PDF icon
171/QĐ-UBND 28/03/2016 Quyết định phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS tỉnh Bắc Giang gắn với mục tiêu phát triển bền vững năm 2015 PDF icon
1557/QĐ-TTg 10/09/2015 Quyết định phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 PDF icon
Đăng kí nhận Các mục tiêu thiên niên kỷ