Đai hội Đại biểu DTTS

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Toàn văn
91/BC-BDT 15/10/2014 Báo cáo Kết quả tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Giang lần thứ II, năm 2014 PDF icon
289/QĐ-UBND 14/03/2014 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Giang, lần thứ II PDF icon
419/KH-UBND 25/02/2014 Kế hoạch Tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS cấp tỉnh, huyện tỉnh Bắc Giang, lần thứ II PDF icon
1315/UBDT-DTTS 24/12/2013 V/v Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ II PDF icon
66/BC-BCĐĐH 14/09/2009 Báo cáo tiến độ triển khai tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Giang PDF icon
198/HD-BCĐ 21/08/2009 Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang PDF icon
197/KH-BCĐ 21/08/2009 Kế hoạch chi tiết việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang PDF icon
1023/QĐ-UBND 23/06/2009 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất PDF icon
Đăng kí nhận Đai hội Đại biểu DTTS