Tìm kiếm theo ký hiệu hoặc trích yếu
Ký hiệu Ngày B.hành Trích yếu Toàn văn
1088/KH-UBND 11/04/2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020 PDF icon
28/BC-SKHĐT 05/02/2015 Báo cáo kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh năm 2014 PDF icon
12/2016/QĐ-TTg 11/03/2016 Quyết định về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 và Quyết định 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ. PDF icon
204/QĐ-TTg 01/02/2016 Quyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016. PDF icon
75/QĐ-UBDT 29/02/2016 Quyết định phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016. PDF icon
69/QĐ-BNN-VPĐP 09/01/2017 Sổ tay hướng dẫn bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 PDF icon
127/2015/QĐ-UBND 08/04/2015 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang PDF icon
110/STP-HCTP 24/02/2017 Về việc thống kê, thu thập các thông tin liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc PDF icon
149-BC/BTCTU 17/02/2017 Báo cáo số liệu liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc PDF icon
15/2017/TT-BTC 15/02/2017 Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 PDF icon
15/2017/TT-BTC 15/02/2017 Thông tư Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc Gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 PDF icon
134/QĐ- UBND 23/01/2017 Quyết định phê duyệt kết quả rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016. PDF icon
06/BC-BCĐ 16/01/2017 Báo cáo kết quả rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Bắc Giang năm 2016. PDF icon
69/QĐ-BNV-VPĐP 09/01/2017 Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 PDF icon
49/2016/NQ-HĐND 08/12/1016 Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách TW thực hiện Chương trình 135, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 PDF icon

Trang