Tìm kiếm theo ký hiệu hoặc trích yếu
Ký hiệu Ngày B.hành Trích yếu Toàn văn
04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT 18/11/2013 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. PDF icon
105/2014/NĐ-CP 15/11/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. PDF icon
313/BDT-KH 04/11/2014 Về việc chỉ đạo thực hiện Chương trình 135 PDF icon
35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC 15/10/2014 Thông tư Liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của TTCP quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học PDF icon
91/BC-BDT 15/10/2014 Báo cáo Kết quả tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Giang lần thứ II, năm 2014 PDF icon
02/2014/TTLT-BNV-UBDT 11/09/2014 Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-BNV-UBDT của Bộ Nội vụ, ủy ban Dân tộc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về côn PDF icon
28/CT-TTG 10/09/2014 Về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc PDF icon
538/2014/QĐ-UBND 22/08/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc giang ban hành kèm theo Quyết định số 362/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh. PDF icon
2193/UBND-VX2 08/08/2014 Về việc thực hiện Chương trình 135 năm 2014 PDF icon
82/KH-UBND 09/07/2014 Kế hoạch triển khai Chiến lược và Chương trình hành động thực hiện công tác dân tộc đến năm 2020 của TTCP PDF icon
1790/UBND-VX2 04/07/2014 V/v Thực hiện chính sách liên quan đến các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 1049/QĐ/TTg. PDF icon
362/2014/QĐ-UBND 20/06/2014 Ban hành quy định về hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. PDF icon
65/KH-UBND 18/06/2014 Kế hoạch triển khai Chiến lược và Chương trình hành động thực hiện công tác dân tộc đến 2020 của TTCP PDF icon
Lạng Giang Khái quát Lịch sử, văn hóa, con người Lạng Giang PDF icon
139/KH-BDT 16/05/2014 Về việc đôn đốc thực hiện kế hoạch Chương trình 135 năm 2014 PDF icon

Trang