Tìm kiếm theo ký hiệu hoặc trích yếu
Ký hiệu Ngày B.hành Trích yếu Toàn văn
Biểu 1A 01/07/2015 Số thôn có đường giao thông đến trung tâm xã/ phường/ thị trấn của các xã vùng DTTS chia theo mức độ cứng hóa, thành thị- nông thôn, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/7/2015 PDF icon
407/QĐ-TCTK 29/05/2015 Quyết định về việc ban hành phương án điều tra thu nhập thông tin về thực trạng kinh tế- xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015. PDF icon
39/2015/NĐ-CP 27/04/2015 Nghị định 39/2015/NĐ/CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số. PDF icon
485/QĐ-TTg 09/04/2015 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương , khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn PDF icon
24/KH-UBND 27/03/2015 Kế hoạch triển khai Chiến lược và Chương trình hành động thực hiện công tác dân tộc đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ PDF icon
07/2014/TTLT-UBDT-BNV 22/12/2014 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. PDF icon
835-CV/BCĐ 11/02/2015 v/v quán triệt triển khai nghị quyết số 04/2015/NĐ-CP PDF icon
135/TB-UBND 21/01/2015 Về việc thông báo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của năm 2014 PDF icon
02/QĐ-TTg 05/01/2015 Quyết định Phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế- xã hội của 53 dân tộc thiểu số PDF icon
2145/QĐ- UBND 31/12/2014 Quyết định phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2014 PDF icon
06/2014/TT - UBDT 10/12/2014 Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc. PDF icon
46/2014/TT- BNNPTNT 05/12/2014 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung phát triển hỗ trợ sản xuất quy định tại Quyết định số 551/QĐ/TTg ngày 4 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn,xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn bản đặc biệt khó khăn. PDF icon
80-KH/TU Kế hoạch thực hiện Kết luận số 26-KL/TW ngày 02/8/2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa ĨX) nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năn 2020 PDF icon
04/2014/TT-UBDT 01/12/2014 Thông tư quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc PDF icon
41/2014/TTLT-BYT-BTC 24/11/2014 THông tư liên tịch BTC- BYT về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế PDF icon

Trang