Tìm kiếm theo ký hiệu hoặc trích yếu
Ký hiệu Ngày B.hành Trích yếu Toàn văn
Biểu 17 01/07/2015 Tổng số thôn, số thôn, tỷ lệ số thôn có dịch bệnh trong 5 năm qua của các xã vùng DTTS chia thành thị-nông thôn, vùng kinh tế- xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, tính đến 1/7/2015 PDF icon
Biểu 15 01/07/2015 Số thôn và tỷ lệ thôn có nhân viên y tế của các xã vùng DTTS chia theo thành thị - nông thôn, vùng kinh tế- xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, tính đến 1/7/2015 PDF icon
Biểu 14a 01/07/2015 Số cán bộ, nhân viên y tế tại các trạm y tế của các xã vùng DTTS chia theo trình độ cao nhất đạt được, thành thị- nông thôn, vùng kinh tế- xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/7/2015 PDF icon
Biểu 12a 01/07/2015 Số trạm y tế của các xã vùng DTTS chia theo loại công trình xây dựng, mức đạt chuẩn quốc gia về y tế, thành thị- nông thôn, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/7/2015 PDF icon
Biểu 11a 01/07/2015 Số giáo viên, giáo viên là người DTTS, giáo viên nữ là người DTTS của các xã vùng DTTS chia theo trình độ học vấn, thành thị- nông thôn, vùng kinh tế- xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/7/2015 PDF icon
Biểu 9 01/07/2015 Tỷ lệ hộ DTTS là hộ nghèo, hộ cận nghèo được xác nhận sống ở vùng dân tộc chia theo khu vực thành thị/nông thôn và đơn vị hành chính, thời điểm 01/7/2015 PDF icon
Biểu 9a 01/07/2015 Số xã vùng DTTS chia theo tình trạng có nhà văn hóa xã, thành thị- nông thôn, vùng kinh tế- xã hội, đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/7/2015 PDF icon
Biểu 8 01/07/2015 Số hộ, tỷ lệ hộ được hỗ trợ và số tiền được hỗ trợ năm 2014 của các xã vùng DTTS chia theo thành thị- nông thôn, vùng kinh tế- xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh PDF icon
Biểu 7 01/07/2015 Số người DTTS là người tàn tật, người già cô đơn không nơi nương tựa của các xã vùng DTTS chia theo thành thị-nông thôn, vùng kinh tế- xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/7/2015 PDF icon
Biểu 6a 01/07/2015 Tỷ lệ hộ DTTS sống ở vùng dân tộc chia theo quy mô số người trong hộ thời điểm 01/7/2015 PDF icon
Biểu 6 01/07/2015 Diện tích đất canh tác, đất canh tác được tưới tiêu và tỷ lệ được tưới tiêu năm 2014 của các xã vùng DTTS chia theo thành thị - nông thôn, vùng kinh tế- xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh. PDF icon
Biểu 5 01/07/2015 Số xã có cụm/khu công nghiệp, số thôn có chợ, số chợ của các xã vùng DTTS chia thành thị - nông thôn, vùng kinh tế- xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/7/2015 PDF icon
Biểu 4 01/07/2015 Số người dân tộc thiểu số và tỷ lệ người dân tộc thiểu số sống ở vùng dân tộc thời điểm 1/7/2015 PDF icon
Biểu 04 01/07/2015 Số Doanh nghiệp và cơ sở của doanh nghiệp chế biến nông sản và lâm sản của các xã vùng DTTS chia theo thành thị- nông thôn, vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/7/2015 PDF icon
Biểu 2a 01/07/2015 Số thôn của các xã vùng DTTS chia theo tình trạng có điện, thành thị- nông thôn, vùng kinh tế -xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉn, thời điểm 1/7/2015 PDF icon

Trang