Tìm kiếm theo ký hiệu hoặc trích yếu
Ký hiệu Ngày B.hành Trích yếu Toàn văn
2774/KH-UBND 29/09/2015 Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của TTCP về nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về công tác dân tộc PDF icon
1294/QĐ- LĐTBXH 10/09/2015 Quyết định phê duyệt kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014. PDF icon
1557/QĐ-TTg 10/09/2015 Quyết định phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 PDF icon
75/2015/NĐ-CP 09/09/2015 Về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020. PDF icon
2377/KH-UBND 24/08/2015 Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực và việc làm cho người DTTS tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 PDF icon
1564/QĐ- UBND 24/08/2015 Ban hành đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền,vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020 PDF icon
53 Dân tộc 01/07/2015 Tổng hợp thống kê 53 dân tộc toàn quốc PDF icon
Biểu 29 01/07/2015 Tỷ lệ trường học của xã vùng DTTS chia theo mức độ xây dựng, thành thị- nông thôn, vùng kinh tế- xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh tính đến 1/7/2015 PDF icon
Biểu 27 01/07/2015 Số điểm trường của các xã vùng DTTS chia thành thị - nông thôn, vùng kinh tế- xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh có đến 01/7/2015 PDF icon
Biểu 26 01/07/2015 Số trường học của các xã vùng DTTS chia thành thị- nông thôn, vùng kinh tế- xã hội và các đơn vị hành chính cấp tỉnh có đến 1/7/2015 PDF icon
Biểu 24 01/07/2015 Số người được trợ giúp pháp lý, số người lấy chồng và số người làm ăn ở nước ngoài của các xã vùng DTTS chia theo thành thị- nông thôn, vùng kinh tế- xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/7/2015 PDF icon
Biểu 22 01/07/2015 Số người nắm giữ chức sắc tôn giáo, số cơ sở thờ tự, số nơi sinh hoạt tôn giáo tại các xã vùng DTTS chia theo thành thị- nông thôn, vùng kinh tế- xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 01/7/2015 PDF icon
Biểu 21a 01/07/2015 Số người DTTS nhập cư, số người DTTS nhập cư được cấp giấy phép chuyển hộ khẩu, số người DTTS xuất cư được cấp giấy chuyển hộ khẩu, tạm vắng, số người DTTS du canh, du cư của các xã vùng DTTS chia theo thành thị- nông thôn, vùng kinh tế- xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, năm 2014 PDF icon
Biểu 20a 01/07/2015 Số hộ DTTS nhập cư, số hộ DTTS nhập cư được cấp giấy phép chuyển hộ khẩu, số hộ DTTS du canh du cư của các xã vùng DTTS chia theo thành thị- nông thôn, vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, năm 2014 PDF icon
Biểu 18 01/07/2015 Tỷ lệ người DTTS và tỷ lệ xã có người DTTS nghiện ma túy, nhiễm HIV của các xã vùng DTTS chia theo thành thị- nông thôn, vùng kinh tế- xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, năm 2014 PDF icon

Trang