Tìm kiếm theo ký hiệu hoặc trích yếu
Ký hiệu Ngày B.hành Trích yếu Toàn văn
45/KH-UBND 12/04/2016 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS thành phố Bắc Giang gắn với mục tiêu phát triển bền vững năm 2015 PDF icon
558/QĐ-TTg 05/04/2016 Quyết định về việc Ban hành Tiêu chí nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới PDF icon
462/QĐ-UBND 30/03/2016 Quyết định Thành lập Tổ giúp việc theo dõi thực hiện một số chỉ tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS tỉnh Bắc Giang gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 PDF icon
44-NQ/Tu 30/03/2016 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2020 PDF icon
171/QĐ-UBND 28/03/2016 Quyết định phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS tỉnh Bắc Giang gắn với mục tiêu phát triển bền vững năm 2015 PDF icon
306/QĐ-TTg 26/02/2016 Quyết định về điều chỉnh mức vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn PDF icon
203/QĐ-TTg 01/02/2016 Quyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, hoàn thành mục tiêu của chương trình 135. PDF icon
755/QĐ-UBND 25/12/2015 Quyết định về việc phê duyệt Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và giảm nghèo bền vững đối với 36 thôn, bản ĐBKK nhất tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2020 PDF icon
360/KH-BDT 16/12/2015 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 PDF icon
34/2015/NQ-HĐND 11/12/2015 Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn, bản ĐBKK nhất tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2018 PDF icon
24/NQ-HĐND 11/12/2015 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020 PDF icon
01-Ctr/TU 07/12/2015 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 PDF icon
59/2015/QĐ-TTg 19/11/2015 Quyết định về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016- 2020. PDF icon
2942/KH-UBND 15/10/2015 Kế hoạch thực hiện việc tuyên truyền, vận động giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2020 PDF icon
86/2015/NĐ-CP 02/10/2015 Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quản lý giáo dục quốc ân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 PDF icon

Trang