Tìm kiếm theo ký hiệu hoặc trích yếu
Ký hiệu Ngày B.hành Trích yếu Toàn văn
983/QĐ-UBND 29/06/2016 Quyết định về việc phân công các cơ quan, đơn vị, báo cáo số liệu thống kê liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh BG PDF icon
63/KH-UBND 24/06/2016 Kế hoạch thực hiện một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS huyện Lạng Giang gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 PDF icon
102/KH-UBND 30/05/2016 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TU ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh BG, giai đoạn 2016-2020 PDF icon
753/QĐ- UBND 20/05/2016 Quyết định phê duyệt điều chỉnh kết quả điều tra,rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 (theo chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015) PDF icon
74/KH-UBND 17/05/2016 Kế hoạch thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Lục Nam gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 PDF icon
96/KH-UBND 13/05/2016 Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020 PDF icon
1260/KH-BCĐ 12/05/2016 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang năm 2016 PDF icon
54/KH-UBND 29/04/2016 Kế hoạch thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Lục Ngạn gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 PDF icon
Sơn Động Khái quát lịch sử, văn hóa, con người Sơn Động PDF icon
Lục Ngạn Khái quát lịch sử, văn hóa, con người Lục Ngạn PDF icon
Lục Nam Khái quát Lịch sử, văn hóa, con người Lục Nam PDF icon
Yên Thế Khái quát lịch sử, văn hóa, con người huyện Yên thế PDF icon
Tân Yên Khái quát Lịch sử, văn hóa, con người Tân Yên PDF icon
633/QĐ-TTg 19/04/2016 Quyết định về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn năm 2016 PDF icon
633/QĐ-TTg 19/04/2016 Về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vúng đặc biệt khó khăn năm 2016. PDF icon

Trang