Biểu 18

Chi tiết
Trích yếu
Tỷ lệ người DTTS và tỷ lệ xã có người DTTS nghiện ma túy, nhiễm HIV của các xã vùng DTTS chia theo thành thị- nông thôn, vùng kinh tế- xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, năm 2014
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Ngày ban hành
01/07/2015
Ngày có hiệu lực
01/07/2015
Toàn văn
Lĩnh vực