63/KH-UBND

Chi tiết
Trích yếu
Kế hoạch thực hiện một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS huyện Lạng Giang gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Ngày ban hành
24/06/2016
Ngày có hiệu lực
24/06/2016
Toàn văn
Lĩnh vực