60/KH-UBND

Chi tiết
Trích yếu
Kế hoạch thực hiện QĐ số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của TTCP về phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế- xã hội các xã ĐBKK vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Ngày ban hành
09/12/2006
Ngày có hiệu lực
09/12/2006
Toàn văn
Lĩnh vực