Ủy ban Dân tộc

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Toàn văn
414/QĐ-UBDT 11/07/2017 Quyết định 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Ủy Ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn ĐBKK vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 PDF icon
02/2017/TT-UBDT 22/05/2017 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của TTCP phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020 PDF icon
01/2017/TT-UBDT 10/05/2017 Thông tư quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 PDF icon
03/2015/TT-UBDT 15/12/2015 Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc áp dụng đối với cơ quan công tác dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. PDF icon
75/QĐ-UBDT 29/02/2016 Quyết định phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016. PDF icon
1138/UBDT-CSDT 08/11/2016 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-Ttg PDF icon
07/2014/TTLT-UBDT-BNV 22/12/2014 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. PDF icon
06/2014/TT - UBDT 10/12/2014 Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác dân tộc. PDF icon
04/2014/TT-UBDT 01/12/2014 Thông tư quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc PDF icon
582/QĐ-UBDT 18/12/2013 Quyết định phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi vào diện đầu tư của chương trình 135. PDF icon

Trang

Đăng kí nhận Ủy ban Dân tộc