UBND Tỉnh

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Toàn văn
2288/QĐ-UBND 29/12/2017 Quyết định phê duyệt kết quả rà soát, thống kê hộ nghèo, cận nghèo năm 2017 PDF icon
385/QĐ-UBND 10/07/2017 Quyết định 385/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 về việc phê duyệt danh mục dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020 PDF icon
106/BC/BCĐ-BDT 08/12/2009 Báo cáo Kết quả tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS các cấp tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất, năm 2009 PDF icon
1101/KH-BCĐ 12/04/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang năm 2017 PDF icon
1088/KH-UBND 11/04/2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020 PDF icon
28/BC-SKHĐT 05/02/2015 Báo cáo kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh năm 2014 PDF icon
127/2015/QĐ-UBND 08/04/2015 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang PDF icon
134/QĐ- UBND 23/01/2017 Quyết định phê duyệt kết quả rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016. PDF icon
06/BC-BCĐ 16/01/2017 Báo cáo kết quả rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Bắc Giang năm 2016. PDF icon
99 xã vùng DT 10/11/2016 99 xã vùng dân tộc tỉnh Bắc Giang PDF icon

Trang

Đăng kí nhận UBND Tỉnh