Thủ tướng Chính phủ

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Toàn văn
900/QĐ-TTg 20/06/2017 Quyết định phê duyệt danh sách xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 PDF icon
582/QĐ-TTg 28/04/2017 Quyết định phê duyệt danh sách thôn ĐBKK, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2020 PDF icon
12/2016/QĐ-TTg 11/03/2016 Quyết định về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 và Quyết định 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ. PDF icon
204/QĐ-TTg 01/02/2016 Quyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016. PDF icon
50/2016/QĐ-TTg 03/11/2016 Quyết định về tiêu chí xác định thôn ĐBKK xã thuộc vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2020 PDF icon
2085/QĐ-TTg 31/10/2016 Phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020. PDF icon
48/2016/QĐ-TTg 31/10/2016 Quyết định ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NS trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 PDF icon
1980/QĐ-TTg 17/10/2016 Quyết định về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 PDF icon
41/2016/QĐ-TTg 10/10/2016 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia PDF icon
1722/QĐ-TTg 02/09/2016 Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 PDF icon

Trang

Đăng kí nhận Thủ tướng Chính phủ