Tỉnh ủy

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Toàn văn
44-NQ/Tu 30/03/2016 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2020 PDF icon
01-Ctr/TU 07/12/2015 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 PDF icon
80-KH/TU Kế hoạch thực hiện Kết luận số 26-KL/TW ngày 02/8/2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa ĨX) nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năn 2020 PDF icon
Đăng kí nhận Tỉnh ủy