Quốc hội

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Toàn văn
288/BC-HDDT14 20/06/2017 Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "Kết quả thực hiện phân định vùng DTTS và miền núi theo trình độ phát triển; phân định xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao" PDF icon
Đăng kí nhận Quốc hội