Hội đồng nhân dân

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Toàn văn
10/2017/NQ-HĐND 13/07/2017 Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 quy định một số nội dung thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang PDF icon
49/2016/NQ-HĐND 08/12/1016 Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách TW thực hiện Chương trình 135, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 PDF icon
Sơn Động Khái quát lịch sử, văn hóa, con người Sơn Động PDF icon
Lục Nam Khái quát Lịch sử, văn hóa, con người Lục Nam PDF icon
Yên Thế Khái quát lịch sử, văn hóa, con người huyện Yên thế PDF icon
34/2015/NQ-HĐND 11/12/2015 Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn, bản ĐBKK nhất tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2018 PDF icon
24/NQ-HĐND 11/12/2015 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020 PDF icon
6126/QĐ- UBND 05/02/2014 Quyết định phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014. PDF icon
40-CT/TU 30/05/2003 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số-NQ/TW hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc PDF icon
Đăng kí nhận Hội đồng nhân dân