Ban Dân tộc tỉnh

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Toàn văn
153/HD-BDT 14/05/2018 Hướng dẫn Một số nội dung thực hiện các tiểu dự án thuộc Chương trình 135 năm 2018 và công tác chuẩn bị đầu tư năm 2019 PDF icon
92/BC-BDT 24/08/2017 Báo cáo KQ điều tra thực trạng KT-XH phục vụ xây dựng bản đồ vùng DTTS tỉnh BG PDF icon
360/KH-BDT 16/12/2015 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 PDF icon
835-CV/BCĐ 11/02/2015 v/v quán triệt triển khai nghị quyết số 04/2015/NĐ-CP PDF icon
313/BDT-KH 04/11/2014 Về việc chỉ đạo thực hiện Chương trình 135 PDF icon
139/KH-BDT 16/05/2014 Về việc đôn đốc thực hiện kế hoạch Chương trình 135 năm 2014 PDF icon
181/HD-BDT 16/08/2013 Hướng dẫn xác định nội dung hỗ trợ và danh mục công trình đầu tư xây dựng tại các xã, thôn bản ĐBKK Chương trình 135 giai đoạn 2014-2015 PDF icon
12/Ttr-BDT 12/06/2009 Tờ trình thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất PDF icon
Đăng kí nhận Ban Dân tộc tỉnh