Bộ và ngang bộ

Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Toàn văn
06/2017/TT-BTTTT 02/06/2017 Thông tư hướng dẫn thực hiện dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 PDF icon
69/QĐ-BNN-VPĐP 09/01/2017 Sổ tay hướng dẫn bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 PDF icon
15/2017/TT-BTC 15/02/2017 Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 PDF icon
15/2017/TT-BTC 15/02/2017 Thông tư Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc Gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 PDF icon
69/QĐ-BNV-VPĐP 09/01/2017 Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 PDF icon
39/2016/TT-BLĐTBXH 25/10/2016 Thông tư Hướng dẫn quy trình kiểm tra và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 PDF icon
1294/QĐ- LĐTBXH 10/09/2015 Quyết định phê duyệt kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014. PDF icon
407/QĐ-TCTK 29/05/2015 Quyết định về việc ban hành phương án điều tra thu nhập thông tin về thực trạng kinh tế- xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015. PDF icon
46/2014/TT- BNNPTNT 05/12/2014 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung phát triển hỗ trợ sản xuất quy định tại Quyết định số 551/QĐ/TTg ngày 4 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn,xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn bản đặc biệt khó khăn. PDF icon
41/2014/TTLT-BYT-BTC 24/11/2014 THông tư liên tịch BTC- BYT về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế PDF icon

Trang

Đăng kí nhận Bộ và ngang bộ