Tìm kiếm theo ký hiệu hoặc trích yếu
Ký hiệu Ngày B.hành Trích yếu Toàn văn
08/HD-BDT 08/01/2020 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình 135 thuộc CTMTQGGNBV năm 2020 PDF icon
41/BDT-KH 30/01/2019 hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 năm 2019 PDF icon
153/HD-BDT 14/05/2018 Hướng dẫn Một số nội dung thực hiện các tiểu dự án thuộc Chương trình 135 năm 2018 và công tác chuẩn bị đầu tư năm 2019 PDF icon
2288/QĐ-UBND 29/12/2017 Quyết định phê duyệt kết quả rà soát, thống kê hộ nghèo, cận nghèo năm 2017 PDF icon
92/BC-BDT 24/08/2017 Báo cáo KQ điều tra thực trạng KT-XH phục vụ xây dựng bản đồ vùng DTTS tỉnh BG PDF icon
10/2017/NQ-HĐND 13/07/2017 Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 quy định một số nội dung thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang PDF icon
414/QĐ-UBDT 11/07/2017 Quyết định 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Ủy Ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn ĐBKK vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 PDF icon
385/QĐ-UBND 10/07/2017 Quyết định 385/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 về việc phê duyệt danh mục dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020 PDF icon
288/BC-HDDT14 20/06/2017 Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "Kết quả thực hiện phân định vùng DTTS và miền núi theo trình độ phát triển; phân định xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao" PDF icon
900/QĐ-TTg 20/06/2017 Quyết định phê duyệt danh sách xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 PDF icon
06/2017/TT-BTTTT 02/06/2017 Thông tư hướng dẫn thực hiện dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 PDF icon
02/2017/TT-UBDT 22/05/2017 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của TTCP phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020 PDF icon
01/2017/TT-UBDT 10/05/2017 Thông tư quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 PDF icon
582/QĐ-TTg 28/04/2017 Quyết định phê duyệt danh sách thôn ĐBKK, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2020 PDF icon
106/BC/BCĐ-BDT 08/12/2009 Báo cáo Kết quả tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS các cấp tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất, năm 2009 PDF icon

Trang